Ondertussen is je VELUX project afgerond en willen graag je reactie horen.

Help ons groeien en geef je feedback via deze online klantbeoordeling.

Jouw feedback zal niet alleen andere Daglicht Center klanten helpen die op zoek zijn naar een goede installateur, maar het zal ons ook helpen om te leren verbeteren waar nodig.

DaglichtCenter VELUX team - © Copyright - Alle rechten voorbehouden - 2016 tot heden.

Niets uit dit formulier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Jouw gegevens zijn dan ook veilig bij ons.